ULUSLARARASI SEMPOZYUM / INTERNATIONAL SYMPOSIUM

YÜCELTME VE REDDİYE ARASINDA MEDENİYETİ ANLAMAK
BETWEEN GLORIFICATION AND DENIAL CIVILIZATION DEBATE

9-10 ŞUBAT/ FEBRUARY 2013
BAĞLARBAŞI
KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ / CONGRESS AND CULTURAL CENTER
ÜSKÜDAR - İSTANBUL
9 ŞUBAT CUMARTESİ / 9 FEBRUARY SATURDAY
9:00- 9:30
Kayıt / Registration
9:30- 10:00
Açılış ve Protokol Konuşmaları / Opening Remarks
İlmi Etüdler Derneği Başkanı/ President of Scientific Studies Society: Lütfi Sunar
İLKE Derneği Başkanı / President of ILKE Association: Davut Şanver
Üsküdar Belediye Başkanı/ Mayor of Uskudar Municipality: Mustafa Kara
10:00- 11:30
Ahmed bin Bella ve Garaudy Özel Oturumu / Special Session in honour of Ahmed bin Bella & Garaudy
Oturum Başkanı/ Moderator: Hasan Ekmen
Semiha Khalifa: Ahmed b. Bella ve Mücadelesi / Bin Bella and his Challenge
Cemal Aydın: GARAUDY: Beşeriyetin İnsanca Yaşaması İçin Çırpınan Adam / A Man Endeavored for Humanity
Yacob Mahi : İlahi Veche Yöneliş: Garaudy'nin Düşüncesinde Medeniyet'in Direnişi / Turning towards the Divine Face: Resistence of Civilization in Garaudy's Thought
11.30 - 11.45
Kahve Molası / Coffee Break
11:45 - 13:15
1. Oturum: Medeniyet: Bir Dünya Tasavvuru / Session 1: Civilization: A World Vision
Oturum Başkanı / Moderator: Alparslan Açıkgenç
Tahsin Görgün: "Kelam"ı Yeniden Yükseltmek: Bir Vahiy Medeniyeti Olarak İslam / Re-glorifying the "Word": Islam, as a Civilization of Wahy
Yusuf Kaplan: Sünnet-i Seniyye ve Futuhat-ı Medeniyye / Sunnah Saniyyah and Futuhat al-Medeniyyah
Farid Alatas: Hatalı Modernleşme ve İslam Medeniyetinin Geleceği / Erring Modernization and the Future of Islamic Civilization
13:15 - 14:20
Öğle Arası / Lunch
14:20 - 15:50
2. Oturum: İslam Medeniyeti'nin Geleceği / Session 2: The Future of Islamic Civilization
Oturum Başkanı / Moderator: Bilal Kemikli
Salim Aydüz : 15. ve 16. Yüzyıllarda Avrupa'da 'Osmanlı Medeniyeti' Algısı / The perception of the Ottoman Civilization in the West during the 15th and 16th Centuries
Mustafa Tekin: Müslümanların Medeniyet Kodları / Muslims' Codes Of Civilization
Mustafa Demirci: Medeniyetlerin Zaman Algısı ve İslam Medeniyetinin Devirleri Meselesi / Civilizations' Perception of Time and the Periodisations of Islamic Civilization
15:50 - 16:10
Kahve Molası / Coffee Break
16:10 - 17:40
3. Oturum: Medeniyet Yargılanıyor: Batı Düşüncesinde Uygarlık Eleştirileri / Session 3: Civilization is Judged: Modernity in the Western Thought and the Criticism of Civilization
Oturum Başkanı / Moderator: Mehmet Ali Büyükkara
Stephan Mestroviç: Uygarlık ve Barbar Mizaç / Civilization and the Barbarian Temperament
Murat Çemrek: Ötekileştiricilik ile Çoğulculuk Arasında Medeniyeti Kavramak / Conceptualizing Civilization between Othering and Pluralism
Yunus Kaya: Medeniyetler Küreselleşmenin Neresinde?: Küreselleşmenin Medeniyetlere ve Medeniyetler Arası İlişiklere Etkisi / The Effects of Globalizations on Civilizations and Inter-civilizational Relationship
19:00
Sempozyum Yemeği / Symposium Dinner
10 ŞUBAT PAZAR / 10 FEBRUARY SUNDAY
10:00 - 11:30
4. Oturum: İslam Düşüncesinde Medeniyet : Kavramlar ve Bağlamlar / Session 4: Civilization in Islamic Thought: Concepts and Contexts
Oturum Başkanı / Moderator: Burhan Köroğlu
Hikmet Yaman: Aklı-başında Olmakla Kalbi-başında Olmak Arasında: İslam düşüncesinde Kalbin Epistemolojik Fonksiyonu / Between Being Reason-centered and Heart-centered: The Epistemological Function of the Heart in Islamic Thought
İbrahim Halil Üçer: Medeniyetler Arası Etkileşimin Vasatı: Arapça Tercüme Hareketi ve Helenistik Mirasın İslam Dünyasındaki Dönüşümü Üzerine / On the Arabic Translation Movement and Transformation of Helenistic Heritage in The Islamic World
Serdar Özdemir: Medeniyetler Arası Farklılığı Kendi İnsan Modelleri Arasındaki Fark Üzerinden Okumak / Analyzing The Differences Between Civilizations over The Differences Between Their Own Models of Human
11:30 - 11:50
Kahve Molası / Coffee Break
11:50 - 13:20
5. Oturum: Türkiye'de Medeniyet Fikri / Session 5: The Notion of Civilization in Turkey
Oturum Başkanı / Moderator: Necmettin Kızılkaya
Vahdettin Işık: Medeniyet Okumalarını Mukaddime Üzerinden Tartışmak / Discussing Readings on Civilization within the Context of Ibn Khaldun's Work, Muqaddimah
Veli Karataş: "Üç Mesele" Ekseninde Medeniyetin İnsanlığa Getirdikleri-Götürdükleri / Pros and Cons of Civilization: In the Framework of "Three Affairs"
Necmettin Doğan: İslamcı Düşüncede Medeniyet ve İlerleme Kavramlarının Etkileşimi / Interaction of the Concepts of Civilization and Progress in the Islamist Thought
13:20 - 14:20
Öğle Arası / Lunch
14:20 - 15:50
6. Oturum: Medeniyet: Amaçlar ve Araçlar / Session 6: Civilization: Means and Ends
Oturum Başkanı: Nihat Erdoğmuş
Muhittin Bilge: Medeniyet, Modernlik ve Bir Medeniyetsizleştirme Girişimi Olarak Modernleşme / Civilization and Modernity: Modernization as a Forcing Power
Mustafa Aydın: Kültür ve Medeniyet İkilemine Farklı Bir Bakış / A Different Perspective on the Dilemma of Culture and Civilization
Hasan Kösebalaban: Türk Dış Politikasında Medeniyet Söylemi / Civilizational Discourse in Turkish Foreign Policy
16:10 - 17:00
Kapanış Oturumu ve Değerlendirme / Closing Session and Assessment

Düzenleme Kurulu, 1 Şubat tarihine kadar programda bazı değişiklikler yapabilir